Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

a https://www.mosolyhaz.hu/ weboldal látogatói részére.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Mosoly Fejlesztőház Kft. (a továbbiakban: Mosoly Fejlesztőház) által a 1135 Budapest, Jász utca 99. szám alatt üzemeltetett Mosoly Fejlesztőház működése során az adatkezelést. A Mosoly Fejlesztőház valamennyi munkatársa kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

A Mosoly Fejlesztőház teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatkezelők megnevezése

Név / cégnév: Mosoly Fejlesztőház Kft.

Székhely: 1146 Budapest Hermina út 29/A 3/2.

Cégjegyzékszám: 32420407-8690-113-01

Adószám: 32420407-1-42

Weboldal megnevezése, címe: mosolyhaz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.mosolyhaz.hu/adatkezelesi.html

A Mosoly Fejlesztőház által igénybevett további adatkezelő:

Név / cégnév:

MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

Cégjegyzékszám: 15 09 084077

Weboldal megnevezése, címe: https://motibro.com/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato-ugyfel-adatkezeleshez/

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Mosoly Fejlesztőház Kft.

Székhely: 1146 Budapest Hermina út 29/A 3/2.

Levelezési cím: 1146 Budapest Hermina út 29/A 3/2.

E-mail: info@mosolyhaz.hu

Telefon: +36-70-850-9070

továbbá

Név / cégnév: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

Levelezési cím: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

E-mail: hello@motibro.com

Telefon: +36 20 364 2128

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

A Mosoly Fejlesztőház által folytatott adatkezelések

 • A stúdió szolgáltatásainak igénybevétele
 • Hírlevél küldés, direkt marketing
 • Cookie-k a holnapon

A Mosoly Fejlesztőház szolgáltatásainak igénybevétele:

A Mosoly Fejlesztőház szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, az igénybevett szolgáltatások utáni számlázás, továbbá a kapcsolattartás.

Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

A Mosoly Fejlesztőház felel Ön felé az adatkezelésért. A Mosoly Fejlesztőház a Motibro Kft. (a továbbiakban „Motibro”) adatfeldolgozó elektronikus rendszerén keresztül tartja nyilván az óralátogatásokat, valamint a bérletek érvényességét és a bérletalkalmakat. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a munkatársaik csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A Motibro Kft adatkezelési szabályzata az alábbi linken található: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelés jogalapja

A Mosoly Fejlesztőház és a Motibro az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá az Mosoly Fitness szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Mosoly Fejlesztőház Kft.-hoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kezelt adatok köre

A Mosoly Fejlesztőházban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, számlázási cím, továbbá e-mail cím és telefonszám, melyet a Mosoly Fejlesztőház papír alapon kezel és elzárva őriz.

A Motibro elektronikus rendszerében felvett adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, születési idő melyet a Motibro elektronikusan őriz.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait az Mosoly Fejlesztőház mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön a Mosoly Fejlesztőház szolgáltatásait több mint 5 (öt) éve nem vette igénybe. Az igénybevett szolgáltatások esetén, amennyiben számla vagy nyugta kibocsátására került sor, abban az esetben törvényi kötelezettség a számviteli törvény szerint 8 (nyolc) évig megőrizni az adatokat.

Kezelt adatok köre

 • Az adatkezelési adatok konkrét célja
 • Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése)
 • Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
 • Születési idő: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Telefonszám: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Rendelt szolgáltatás adatai: A szolgáltatás azonosítása.
 • Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
 • IP cím: Technikai információs művelet.

Az adatkezelés célja

A Mosoly Fejlesztőház szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél- küldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, értesítés bérlet lejártáról, marketing célú adatkezelés a Mosoly Fejlesztőház ismertségének növelése céljából.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

A Mosoly Fejlesztőház az adatok kezelője, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelés jogalapja

 A Mosoly Fejlesztőház kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével megadja ezeket.

Sütik (Cookie-k)

Kérjük, olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a https://www.mosolyfitness.hu/cookie.html alatt.

A honlap tárhelyének és annak kezelőjének elérhetőségei:

Tárhely.Eu Kft.

Iroda címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Szervertermek címe 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. | 1138 Budapest, Váci út 188.

Adószám: 14571332-2-42

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az info@mosolyhaz.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően az Mosoly Fejlesztőház köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit a Mosoly Fitness nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A Mosoly Fejlesztőház valamennyi munkatársa kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Fővárosi Törvényszék, melynek elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Budapest, 2022. október 1.

Mayer Dea

Tulajdonos, Mosoly Fejlesztőház Kft.

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ rendelkezésében meghatározottak szerint személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi felhatalmazás alapján lehetséges. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatok jogellenes kezelése miatt bekövetkezett jogsérelem esetén az érintett jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a bírósághoz.